Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!

Powstaje w kontekście projektu:

POPC.03.02.00-00-0001/21 - Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu"

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca przesyła podpisane oświadczenie skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w treści wpisując „Wycofanie”,

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też podłożenie nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie podpisane i z ewentualnymi załącznikami przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w treści wpisując „Zmiana”,

3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składnia ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu wideo oraz akcesoriów.
 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
 3. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
 4. Cena musi zawierać koszty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów).
 5. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, sprzęt wideo oraz akcesoria powinien wynosić minimum 24 miesiące.
 6. Warunki płatności: przelew do 5 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzem stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania oraz załączeniem kart katalogowych proponowanego sprzętu w ofercie.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane i przesłane w formie zintegrowanego pliku PDF.
 5. W treści oferty nie powinno być skreśleń i korekt.
 6. Przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1) Wypełniony i podpisany na każdej stronie skan formularza oferty w pliku PDF (wzór wg Załącznika nr 1 dołączonego do Zapytania).

2) Podpisany skan w formacie PDF oświadczenie o braku powiązań (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania),

3) Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę skan Oświadczenia RODO w formacie PDF według wzoru Załącznika Nr 4 załączonego do zapytania ofertowego,

4) Doręczenie kart katalogowych produktów, jako załącznika/-ów w formacie plików PDF. 

5) Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – podpisany skan pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie pliku PDF.

6)Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie skanu w PDF.

Kryteria oceny ofert:

Cena:

-spośród nadesłanych ofert będzie wybierana najtańsza, przy czym zawierająca w swoim składzie wszystkie wymienione pozycje wyliczone w opisie przedmiotu zamównienia 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Termin składania ofert: 

-do dnia 8 listopada do godziny 12:00

-termin realizacji umowy: do 23 grudnia 2021 roku

Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o ile zakaz taki nie został wyłączony 

Warunki jakie musi spełniać oferent

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. (Załącznik nr 2)

Sposobu dostarczenia oferty:

-oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć w podanym terminie w wersji plików PDF w jednej wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 323.50 KB Administrator
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pdf 151.60 KB Administrator
Załącznik nr 3 - Wzór umowy pdf 180.93 KB Administrator
Załącznik nr 4 - RODO pdf 50.50 KB Administrator
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia pdf 301.64 KB Administrator
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA pdf 1.46 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 listopad 2021 16:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 16:35 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 16:38 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 listopad 2021 14:14 Administrator