Ogłoszenie nr 4 - Dostawa tabletów dla ośrodków kultury - goknet!

 

 1. Program Operacyjny:

 

Grantobiorca wybiera z listy rozwijanej:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 1. Oś Priorytetowa

 

Grantobiorca wybiera z listy rozwijanej:

Nr 03 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

 

 1. Działanie i poddziałanie

 

Grantobiorca wybiera:

Działanie 02.00 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

 1. Dalsza część numeru

Grantobiorca wpisuje końcówkę numeru umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Kultury (Beneficjentem) a Centrum Projektów Polska Cyfrowa 00-0001/21

 

 1. Tytuł

Grantobiorca wpisuje pełny numer umowy zawartej pomiędzy nim, a Narodowym Centrum Kultury.

 

Tytuł:

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

 

Numer umowy 82/2021/KCDK

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!Powstaje w kontekście projektu:

POPC.03.02.00-00-0001/21 - Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu"

 

 

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca przesyła podpisane oświadczenie skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w treści wpisując „Wycofanie”,

 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też podłożenie nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie podpisane i z ewentualnymi załącznikami przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w treści wpisując „Zmiana”,

 

3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składnia ofert.

 

ZASTRZEŻENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
 4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
 3. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
 4. Cena musi zawierać koszty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów).
 5. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy minimum 24 miesiące.
 6. Warunki płatności: przelew do 15 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzem stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania oraz załączeniem kart katalogowych proponowanego sprzętu w ofercie.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane i przesłane w formie zintegrowanego pliku PDF.
 5. W treści oferty nie powinno być skreśleń i korekt.
 6. Przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 

1) Wypełniony i podpisany na każdej stronie skan formularza oferty w pliku PDF (wzór wg Załącznika nr 1 dołączonego do Zapytania).

2) Podpisany skan w formacie PDF oświadczenie o braku powiązań (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania),

3) Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę skan Oświadczenia RODO w formacie PDF według wzoru Załącznika Nr 4 załączonego do zapytania ofertowego,

4) Doręczenie kart katalogowych produktów, jako załącznika/-ów w formacie plików PDF. 

5) Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – podpisany skan pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie pliku PDF.

6)Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie skanu w PDF.

 

 

Części zamówienia:

 

Sprzęt: Pracownia plastyczna i filmowa.

 

Tablet - 4 szt

 

OPIS TECHNICZNY

System operacyjny Android 10

Procesor 8-rdzeniowy, 2,0 GHz

Pojemność 64 GB

Pamięć RAM 4 GB

 

WYŚWIETLACZ  

Przekątna ekranu 11 cali

Rozdzielczość ekranu 2000 x 1200 pikseli

Format ekranu 16:10

Jasność ekranu 400 nitów

Typ matrycy IPS

Funkcje ekranu Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS

 

KOMUNIKACJA  

Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth 5.1

Modem 4G/LTE

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ac, modem 4G/LTE

 

FUNKCJE  

 

Aparat przedni 8 Mpix

Aparat tylny 13 Mpix

Funkcje aparatu nagrywanie filmów

Czujniki akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, G-sensor

Głośnik tak

Mikrofon tak

Moduł GPS tak

 

WEJŚCIA/WYJŚCIA  

 

Czytnik kart pamięci microSD/SDHC do 1 TB

Rodzaj SIM nano SIM

Złącze USB USB typ C

 

WYPOSAŻENIE  

Wyposażenie instrukcja obsługi, ładowarka sieciowa

 

GWARANCJA  

Gwarancja 24 miesiące

 

 

Kryteria oceny ofert:

Cena:

-spośród nadesłanych ofert będzie wybierana najtańsza

 

Wagi punktowe lub procentowe do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena:

Najniższa cena całego przedmiotu zamówienia: 100 pkt

Najwyższa cena całego przedmiotu zamówienia: 0 pkt

Termin: 1 pkt

Po terminie: 0 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 

 

Termin składania ofert: 

-do dnia 4 kwietnia do godziny 12:00

-planowany termin podpisania umowy 8 kwietnia 2022

-termin realizacji umowy: do 15 kwietnia 2022 roku

 

Warunki jakie musi spełniać oferent

 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

 

Sposobu dostarczenia oferty:

-oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć w podanym terminie w wersji plików PDF w jednej wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.
Załączniki:

 

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 25.03.2022

 

 1. Zalacznik_nr_1_wzor_oferty
 2. Załacznik_nr_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan
 3. Zalacznik_nr_3_wzor_umowy
 4. Załacznik_nr_4_oswiadczenie_RODO

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie docx 389.87 KB Administrator
Załącznik nr 2 - Oświadczenie docx 109.28 KB Administrator
Załącznik nr 3 - Wzór umowy docx 114.03 KB Administrator
Załącznik nr 4 - RODO docx 8.69 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 marzec 2022 07:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 marzec 2022 14:35 Administrator